AA-team > Algemene Voorwaarden
  AutoAssistentie-team > Algemene Voorwaarden  
.

ALGEMENE VOORWAARDEN 06-10-2009
AA-team BV, AutoAssistentie-team
Carrouseleweg 9 3225 LN Hellevoetsluis - alg. alarmnummer: 088 112 112 1
Telefoon: 0181-324433 - Fax: 0181-335504
KvK: 24372110
BTW: NL814103182B01

1. AA-team BV                                                                                                                                     
Werft klanten en heeft voor deze klanten een coördinerende rol binnen Nederland in het bemiddelen bij voertuigassistentie en of voertuigverplaatsing. Een klant kan zijn een particulier of een rechtspersoon. Het aantal assitentie verzoeken is bij particulier gebruik gemaximaliseerd tot 6 x per jaar. Voor zakelijk gebruik kunnen andere afspraken gemaakt worden. AA-team BV berekent voor haar diensten een jaarlijkse netwerkbijdrage. De assistentie geschiedt 24 uur per dag,  zeven dagen in de week en wordt uitbesteed aan zelfstandige ondernemers c.q. bedrijven, die geselecteerd zijn op kennis en de mate van servicebereidheid.

2.Jaarlijkse netwerkbijdrage                                                                                                                                       
De jaarlijkse netwerkbijdrage is de vergoeding voor AA-team BV  voor haar bemiddeling, in de ruimste zin des woords,  inzake de gegarandeerde beschikbaarheid voor assistentieverlening. In 2009 bedraagt de netwerkbijdrage voor particulieren en klein zakelijk gebruik  € 13,95 en zal jaarlijks worden herzien. Registratie kan op kenteken of op naam met een  eventuele partner. Betaling geschiedt vooraf. Op de particuliere bruto netwerkbijdrage, is een no-claim regeling van toepassing. Per jaar bouwt men 5% no-claim op tot een maximum van 75%. Heeft men in een jaar pech, dan gaat de korting één jaar terug in trede.  Er wordt stilzwijgend verlengd, telkens voor 12 maanden,tenzij de klant anders aangegeven heeft.

2-a .Jaarlijkse Pechhulptegoedbon                                                                                                               
Met de jaarlijkse Pechhulptegoedbon bouwt de klant verspreid over meerdere jaren een tegoed op voor pechhulp. Zolang het tegoed niet de kosten van een pechhulp, transport en of de huurauto dekken, kan de klant, zonder directe naverrekening, eenmaal een beroep doen op pechhulp en eenmaal op transport en eenmaal gebruik maken van 2 dagen vervangend vervoer.

3.Platform
De telefonische assistentieverzoeken worden opgenomen, geregistreerd en gerouteerd op of via  een platform en voorzien van een incidentnummer. Opgenomen gesprekken worden 2 jaar bewaard en zullen uitsluitend gebruikt worden ingeval van onduidelijkheden en of arbitrage. Zowel bij gerouteerde als niet gerouteerde gesprekken komt er bij het verlenen van assistentie of andere afspraken automatisch een overeenkomst tot stand tussen de klant en de betreffende zelfstandige ondernemer c.q. het betreffende bedrijf. Wanneer de klant zijn verplichting jegens de assistentieverlener niet nakomt, kan AA-team besluiten haar coördinerende rol te staken totdat de klant haar verplichtingen heeft nagekomen.

4. Rechthebbende voertuigen en rechthebbenden personen
a). Op kenteken: Het kenteken wordt op de AA-team pas vermeld en betreft voertuigen met een maximum van 3500 kg. (maximum totaal gewicht). Voor zwaardere- en of andere voertuigen heeft AA-team BV andere voorwaarden.
                                                                             
b). Op naam: Van de klant en eventueel diens gemachtigde worden naam en geboorte datum vermeld op de pas.

5. Identificatie en verplichtingen van de klant
a). Bij aanmelding van de klant is AA-team BV gerechtigd een creditcheck te doen. Acceptatie van een klant is mede afhankelijk van deze creditcheck. Het staat AA-team BV te alle tijde vrij een klant te weigeren. Er is voor klanten een blijvend acceptatiebeleid ten aanzien van kredietwaardigheid. In geval van onvoldoende kredietwaardigheid kan AA-team BV een nader te bepalen vooruitbetaling verlangen.
b) Identificatie vindt plaats op basis van de door klant aan AA-team geleverde kenteken- gegevens, of d.m.v. legitimatie met paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs
c). De berijder dient voor zover hij/zij daartoe in staat is, zelf contact op te nemen met AA-team (tel. 088-112.112.2) en de aanwijzingen van AA-team op te volgen. Tevens dient de berijder zich te kunnen legitimeren, d.m.v. de aan hem/haar verstrekte ledenpas. Voor stranding in het buitenland dient het speciale nummer 088-112.112.0 (vermeld op de pas) gebeld te worden.
d). De klant zal zorg dragen voor betaling binnen 8 dagen. Facturatie wordt verzorgd door AA-team. De klant zal tijdig een eventuele adreswijziging doorgeven. Kosten die AA-team BV maakt door het niet of tijdig nakomen van de betalingsverplichting van de klant komen voor rekening van de klant.
e). Bij verkoop van het voertuig ligt de verantwoording van afmelding bij de klant. Wanneer de klant geen bevestiging van AA-team kan overleggen waaruit blijkt dat het voertuig is afgemeld door AA-team, dan blijft de klant aansprakelijk voor de kosten die AA-team maakt voor assistentieverlening.
f) Wanneer de klant een gemachtigde aanmeldt voor zijn pas, dan is de klant verantwoordelijk voor de kosten die AA-team maakt voor assistentieverlening op verzoek van zijn of haar gemachtigde. Opzeggen van de partner is mogelijk en gaat in op het moment dat AA-team de ontvangst van de opzegging bevestigd heeft.


6. Pechhulpverlening in Nederland 088-112.112.2
a). Hulp wordt verleend na elk rechtmatig verzoek, onmiddellijk of op afspraak, behalve in geval van overmacht. Pechhulp wordt verleend buiten en in de woonplaats, mits het voertuig goed bereikbaar is door middel van een verharde niet doodlopende- of door water gescheiden toegangsweg, welke toegankelijk is voor voertuigen t/m 7500 kg. Met 'pech' wordt bedoeld elk mechanisch defect van het voertuig, afkomstig van ondoelmatige montage of een defect aan een onderdeel, dat normaal gebruik van het voertuig onmogelijk maakt en tot immobilisatie leidt. De maximale reparatieduur, niet zijnde accuservice,  wordt gesteld op 15 minuten en de afstand vanaf depot naar strandinglocatie op maximaal 15 kilometer. Deze tarieven zijn gelimiteerd en opvraagbaar door de klant alvorens de klant overgaat tot opdracht. Tarieven kunnen per regio, stad of tijdstip verschillen. Langer durende reparaties kunnen in overleg uitgevoerd worden. Hulp wordt ook verleend i.g.v. verloren, afgebroken of in de auto opgesloten autosleutels, een lege brandstoftank, verkeerd getankte brandstof (max. 15 minuten), starthulp en (een) lekke band(en). Indien een nood– of gewone reparatie niet mogelijk blijkt, kan het gestrande voertuig worden overgebracht naar het garagebedrijf waar het voertuig doorgaans in onderhoud is. Onderdelen, brandstoffen en brandstof-afvoerkosten zijn altijd voor rekening van de klant.
b). Indien transport naar voornoemd garagebedrijf niet mogelijk is, zal het voertuig op een veilige plaats gestald worden.
c). De klant heeft geen verplichting  het transport uit te besteden aan AA-team BV en heeft dan recht op 2 vrije stallingdagen. Transport  van het rechthebbende voertuig t/m 3500 kg totaal gewicht binnen Nederland verzorgd door AA-team BV vanaf het assistentiedepot, vindt bij een afstand van minder dan 30 kilometer plaats op de eerst volgende werkdag. Voor transporten met een afstand van meer dan 30 kilometer kan er gecombineerd en of per stuk getransporteerd worden. Voor transport van het rechthebbende voertuig verzorgd door AA-team BV binnen Nederland bedragen de  kosten in 2009 inclusief 19% BTW

t/m   30 km vanaf assistentiedepot:……………………….….….. v.a. € 35,00 
Combinatie transport binnen 5 werkdagen:…………………..… v.a. € 89,50
Prijs per beladen kilometer (geen combinatietransport)... v.a. € 2,50 - 4,00

7. Vervangend vervoer                                                                                                                             
Klant en berijder moeten rekening  houden met het feit dat in Nederland verhuurbedrijven voor het huren van een vervangende auto een geldige creditcard kunnen verlangen. Bij het teken van het huurcontract komt er automatisch een overeenkomst tot stand tussen de klant en het betreffende verhuurbedrijf.

8.EuropaTicket  (tel. +3188-112.112.0)

De Europaticket geeft gedurende 12 maanden recht op het gebruik van een tolk bij autopech. De daarmee verbonden Europahulp geschiedt in samenwerking met de AvD, Automobilclub von Deutschland (sedert 1899). Er wordt hulpgeboden in meer dan veertig Europese groenekaartlanden en op de AA-team alarmcentrale spreekt men Nederlands.

Op basis van de EuropaTicket worden er naast de Nederland voorwaarden de volgende extra hulp geboden, c.q. worden de volgende kosten vergoed: 

8-2B Pechhulp ter plaatse op dezelfde dag niet op te lossen, maar wel binnen 2 werkdagen.
Transport:

*1. De assistentie verlener transporteert het voertuig naar het dichtstbijzijnde gecontracteerde autobedrijf.
*2. Indien transport naar voornoemd gecontracteerd autobedrijf niet direct mogelijk is, zal het voertuig op een veilige plaats gestald worden en de volgende werkdag worden getransporteerd. 
Wanneer de rechthebbende besluit de stalling niet plaats te laten vinden bij een door de alarmcentrale aangesloten bedrijf, dan staat AA-team niet garant voor de eventuele stallingkosten.                                                      

Vervoer inzittenden:
*3. In principe vindt vervoer van rechthebbende(n) plaats in combinatie met het transport van de auto.
*4. Indien dit niet mogelijk is en het voertuig is niet ouder dan 10 jaar en kan niet op de dag van de melding worden gerepareerd, echter wel binnen 2 werkdagen dan heeft men recht op, of indien het voertuig ouder is dan 10 jaar heeft men betreffende de huurauto uitsluitend pas na toestemming van AA-team recht op,
ofwél  een huurauto:
a)  Een huurauto van maximaal klasse B, voor de duur van maximaal 2 werkdagen mits voorradig en lokale omstandigheden dit toelaten. Rechthebbenden dienen te voldoen aan de door het autoverhuurbedrijf gestelde voorwaarden.
Niet vergoed worden
extra kosten zoals: Brandstof, afkoop eigen risico, verlenging van de huurtermijn,aanvullende verzekeringen, tolgelden,  parkeergelden, bekeuringen, alsmede kosten voor het niet op
correct  wijze afmelden of te laat inleveren van de huurauto.   Wel vergoed worden: Reiskostenvergoeding per openbaar vervoer of  taxi naar het autoverhuurbedrijf tot een maximum van Euro 100.
b)  Indien in het buitenland een huurauto niet voorradig is, of de leeftijd van de begunstigde wordt door de
verhuurder als “te jong” beschouwd, of voor het voertuig op de mobiliteitspas heeft men geen “B”rijbewijs nodig en is men ook niet  in het bezit van een “B” rijbewijs, dan heeft men éénmaal recht op een taxi - via de kortste weg -  naar de dichtstbijzijnde hotel accommodatie, of worden de kosten per openbaar vervoer - via de kortste weg - naar de dichtstbijzijnde hotel accommodatie vergoed, tot een maximum van Euro 100,- eveneens worden  de kosten van het dichtstbijzijnde hotel(o.b.v. logies en ontbijt) voor de duur van de reparatie met een  maximum van 2 nachten voor maximaal Euro 80 (inclusief BTW p.p.p.n voor zover door rechthebbende(n) vooraf nog geen accommodatie voor het verblijf ter plaatse is geregeld. Niet vergoed worden: De kosten van maaltijden, telefoonkosten en dergelijke.
c)
 Indien de autoverhuurder een creditcard verlangt en de begunstigde beschikt niet over een geldige creditcard dan zal de alarmcentrale proberen binnen een straal van 50 km een Nederlands voertuig uit de klasse B te bemachtigen en de begunstigde verzoeken zich aldaar naar toe te begeven. Indien alleen hogere klasses te verkrijgen zijn kan begunstigde deze door bijbetaling van het verschil in kosten ook huren.
ofwél  hotel overnachting:
d) De kosten van het dichtstbijzijnde hotel(o.b.v. logies en ontbijt) voor de duur van de reparatie met een
maximum van 2 nachten voor maximaal Euro 80 (inclusief BTW p.p.p.n voor zover door rechthebbende(n) vooraf nog geen accommodatie voor het verblijf ter plaatse is geregeld.
Niet vergoed worden:
De kosten van maaltijden, telefoonkosten en dergelijke.
 

8-2C  Pechhulp ter plaatse niet op te lossen en duurt langer dan 2 werkdagen.
Transport:

*1. In geval het buitenlandse autobedrijf constateert dat het voertuig niet binnen 2 werkdagen is te repareren dan  heeft men recht op, of indien het voertuig  ouder is dan 10 jaar heeft men betreffende de huurauto uitsluitend pas na goedkeuring van AA-team recht op,
ofwél  een huurauto:
a)
 Zoveel mogelijk gelijkwaardig voor de duur van maximaal 4 kalenderdagen of voor zolang AA-team  het goedkeurt, mits voorradig binnen een afstand van 25 kilometer over de weg  van af  het  assistentieverlenende bedrijf en lokale omstandigheden dit toelaten. Rechthebbenden dienen te voldoen aan de door het autoverhuurbedrijf gestelde voorwaarden.
Niet vergoed worden
extra kosten zoals: Brandstof, afkoop eigen risico, verlenging van de huurtermijn, aanvullende verzekeringen, tolgelden,  parkeergelden, bekeuringen, alsmede kosten voor het niet op correct  wijze afmelden of te laat inleveren van de huurauto.
Wel vergoed worden:
Reiskostenvergoeding per openbaar vervoer of  taxi naar het autoverhuurbedrijf tot een maximum van Euro 100.
b)  Indien in het buitenland een huurauto niet voorradig is, of de leeftijd van de begunstigde wordt door de
verhuurder als “te jong” beschouwd, of voor het voertuig op de mobiliteitspas heeft men geen “B”rijbewijs nodig en is men ook niet  in het bezit van een “B” rijbewijs, dan heeft men éénmaal recht op een taxi - via de kortste weg -  naar de dichtstbijzijnde hotel accommodatie, of worden de kosten per openbaar vervoer – via de kortste weg - naar de dichtstbijzijnde hotel accommodatie vergoed, tot een maximum van Euro 100      eveneens worden de kosten van het dichtstbijzijnde hotel(o.b.v. logies en ontbijt) voor de duur van de reparatie met een  maximum van 2 nachten voor maximaal Euro 80 (inclusief BTW p.p.p.n voor zover door rechthebbende(n) vooraf nog geen accommodatie voor het verblijf ter plaatse is geregeld.
Niet vergoed worden:
De kosten van maaltijden, telefoonkosten en dergelijke.

c)
 Indien de autoverhuurder een creditcard verlangt en de begunstigde beschikt niet over een geldige creditcard dan zal de alarmcentrale proberen binnen een straal van 50 km een Nederlandse voertuig uit de klasse B te bemachtigen en de begunstigde verzoeken zich aldaar naar toe te begeven. Indien alleen hogere klasses te verkrijgen zijn kan begunstigde deze door bijbetaling van het verschil in kosten ook huren.
ofwél  hotel overnachting:
d)  De kosten van het dichtstbijzijnde hotel(o.b.v. logies en ontbijt) voor de duur van de reparatie met een
maximum van 2 nachten voor maximaal Euro 80 (inclusief BTW p.p.p.n voor zover door rechthebbende(n) vooraf nog geen accommodatie voor het verblijf ter plaatse is geregeld.
Niet vergoed worden:
De kosten van maaltijden, telefoonkosten en dergelijke.

ofwél treinreis naar eindbestemming of huisadres:

f)  De kosten van het vervoer naar de eindbestemming of het huisadres van rechthebbende(n) per trein (2e
klasse) en de eventuele kosten van openbaar vervoer/taxi - met een maximum van Euro 100 - van en naar het dichtstbijzijnde treinstation.
ofwél vliegreis
.
g)  Indien de enkele treinreis langer duurt dan 8 uur, mag er gekozen worden voor een vliegtuigticket (economy class). In geval van doorreis naar de bestemming worden de extra reiskosten vergoed tot maximaal hetgeen terugreis naar het huisadres gekost zou hebben.               
ofwél  een vervangende chauffeur:

h)  De kosten van het inzetten van een vervangende chauffeur indien de bestuurder tijdens de reis door ziekte of  een ongeval op medisch advies het voertuig niet kan besturen en niemand de besturing van het voertuig kan overnemen.

8-2D  Opsturen onderdelen naar het buitenland
*1. Wanneer onderdelen lokaal niet beschikbaar zijn en indien beschikbaar in Nederland, verzorgt de AA-team alarmcentrale de vervulling van de noodzakelijke douaneformaliteiten en de verzending van de onderdelen die nodig zijn voor de reparatie van het gestrande voertuig. Het niet beschikbaar zijn van de onderdelen in Nederland en of het stop zetten van de fabricage ervan vormen een geval van overmacht, dat het nakomen van deze verbintenis kan vertragen of niet mogelijk maakt. Desgewenst worden de kosten van die onderdelen voorgeschoten. Terug betaling is vereist binnen 3 weken na thuiskomst van vakantie.

De kosten van de onderdelen en reparatie vallen niet onder de vergoeding van AA-team.

8-2E  Ophalen voertuig uit buitenland
*1. Indien rechthebbende(n) na te zijn teruggereisd naar het huisadres het gerepareerde voertuig dienen af te 
halen bij het autobedrijf in het buitenland dan wordt voor maximaal 1 rechthebbende het volgende vergoed:
a)  De reiskosten per trein (1e klasse).

b)  De kosten van openbaar vervoer/taxi van en naar het dichtstbijzijnde treinstation tot een
maximumbedrag van Euro 100.
*2. Indien de enkele treinreis langer duurt dan 8 uur, mag er gekozen worden voor een vliegticket (economy class).

8-2F Repatriëring uit het buitenland van het ongerepareerde voertuig naar huis
*1. Indien de auto in het buitenland niet binnen twee werkdagen kan worden gerepareerd, organiseert en vergoedt  AA-team:
a) De repatriëring van het ongerepareerde voertuig alsook in het voorkomende geval aangekoppelde aanhangwagen, mits deze aan de wettelijke voorschriften voldoet naar een bestemming naar keuze in Nederland
b) De vergoeding van de stallingkosten tot maximaal 5 dagen.

*2  Het voertuig wordt, vanaf het moment dat besloten is om de auto te repatriëren, binnen 10 werkdagen gebracht naar de bestemming binnen Nederland. Repatriëring vindt alleen plaats wanneer de kosten van de repatriëring niet meer bedragen dan de restwaarde van het voertuig. Indien het onmogelijk is het voertuig in het aangeduide autobedrijf achter te laten kiest AA-team voor een ander autobedrijf in de buurt.
AA-team is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van bagage, materiaal en persoonlijke voorwerpen die achtergelaten worden in de auto.   

9. Dekkingsduur en opzegging
De duur van de netwerkbijdrage bedraagt 12 maanden. Bemiddeling vindt plaats na ontvangst van betaling en na een door de klant opgegeven ingangsdatum, welke niet meer dan één jaar vooruit gepland kan worden. Eventuele opzegging dient minimaal 5 weken voor afloop van het abonnement te geschieden d.m.v. een aangetekend schrijven, fax of email. Van de niet aangetekende opzegging zal AA-team een bevestiging sturen. Deze bevestiging geldt dan als opzegbevestiging. Tussentijds opzeggen is altijd mogelijk, echter vindt er geen restitutie plaats. Bij beëindiging van de pechhulptegoedbon wordt het resterende tegoed voor pechhulp teruggestort naar de klant. Is er geen tegoed of heeft de klant meer verbruikt dan opgebouwd, dan volgt een naverrekening, welke de klant binnen 30 dagen dient te voldoen.


Beëindiging door AA-team BV
1: het bedrag niet automatisch te incasseren is - eventueel gemaakte kosten worden verhaald.
2: de afgesproken betaling achterwege blijft.
3: het lid niet instemt met een eventuele door AA-team voorgestelde tariefsverhoging, die AA-team - anders dan de jaarlijkse indexering -  genoodzaakt is toe te passen.
4: het lid de gemaakte afspraken met door AA-team ingeschakelde autoverhuurders niet nakomt.
Het tweede en de daaropvolgende jaren zijn per direct opzegbaar, rekening houdend met een verwerkingstermijn van één maand. Er vindt geen verrekening van de netwerkbijdrage plaats.

10. Aanpassing voorwaarden
AA-team BV heeft het recht de voorwaarden eenzijdig te veranderen met ingang van enig jaar. Deze aanpassing wordt vooraf, uiterlijk twee maanden voor de vervaldatum van het abonnement schriftelijk bekend gemaakt.

11. Geschillen
Ten aanzien van geschillen tussen AA-team en de rechthebbenden is het Nederlands recht van toepassing.

12. Toepasselijkheid
Naast deze algemene voorwaarden van AA-team kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn die door het bedrijf met wie de klant een overeenkomst aangaat opgesteld zijn.                    
b) Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk          
c) Van de algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeen gekomen.